Regulamin

Regulamin sklepu

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego na stronie www.amazing-day.pl.

4.     Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.amazing-day.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

5.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Amazing-Day Dagmara Kłonica a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7.    Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

II. Informacje ogólne

1.    Poniższy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.amazing-day.pl.

2.    Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest firma: Amazing-Day Dagmara Kłonica z siedzibą: Śledziejowice 782/2, 32-020 Wieliczka, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, NIP: 959-164-56-08, REGON: 260442430, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce pod numerem ewidencyjnym 310008/10.

3.    Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.amazing-day.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta jest wiążąca dla obu stron.

4.    Podane na karcie produktu ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

5.    Standardowo wraz z przesyłką Klient otrzymuje paragon, a na życzenie fakturę VAT.

6.    Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

7.    Sklep realizuje zamówienia krajowe i zagraniczne.

8.    Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy przedmiotów i zdjęcia były zgodne z rzeczywistością. Elementy dekoracyjne na zdjęciach nie są przedmiotem zakupu.

9.    Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest założenie konta lub podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe  oraz akceptacja Regulaminu.

2.    Założenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie regulaminu udostępnianego na stronie.

3.    Amazing-Day może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.     podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.    dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.     dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Amazing-Day za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Amazing-Day.

4.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Amazing-Day.

5.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


IV. Przyjęcie i realizacja zamówienia

1.           Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego: www.amazing-day.pl lub drogą mailową: amazing-day@wp.pl. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.amazing-day.pl, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.           Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą mailową. Na podstawie odesłanego formularza Sprzedający zobowiązuje się do wykonania w ciągu 1 dnia roboczego projektu graficznego (dotyczy zaproszeń) lub potwierdzenia poprawności przesłanego formularza zamówienia. W przypadku opóźnień klient zostanie o nich niezwłocznie powiadomiony.

3.           Zamówienia realizowane są według kolejności napływania.

4.           Termin realizacji zamówień wynosi

a.     do 15 dni roboczych zaproszenia ślubne, studniówkowe

b.    do 10 dni roboczych winietki, zawieszki

c.     do 5 dni roboczych zaproszenia i dodatki na uroczystości dziecięce

d.     w przypadku zamówień tworzonych indywidualnie jest też ustalany indywidualnie

e.     1-2 dni robocze dla produktów gotowych (świece, balony, girlandy itd)

5.           Jeśli czas realizacji jest inny jest to podane w opisie towaru. Soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi i nie są uwzględniane. O wszystkich planowanych przerwach w pracy informujemy na naszej stronie internetowej.

6.           Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. Dla zamówienia potwierdzonych po godzinie 15.00, 1 dniem roboczych relizacji jest kolejny dzień roboczy.

7.           Termin realizacji jest liczony od momentu ustalenia wszystkich szczegółów z Klientem oraz dokonania wpłaty – decyduje późniejsze z tych zdarzeń.

8.           Termin realizacji nie obejmuje czasu dostawy.

9.           Zmiany statusu zamówienia są widoczne po zalogowaniu się do panelu klienta. Klient zostanie poinformowany mailowo o dacie i adresie wysyłki zamówionych towarów.

10.     Istnieje możliwość ekspresowego wykonania zaproszeń.
W przypadku zaproszeń ślubnych wynosi on do 5 dni roboczych, w przypadku zaproszeń dla dzieci wynosi on do 2 dni roboczych.
Płatność dodatkowa za usługę wynosi 30% wartości złożonego zamówienia.

11.     W przypadku sezonowych kolekcji kart świątecznych (wielkanocnych, bożonarodzeniowych i noworocznych), ze względu na ich cykl produkcyjny zamówienia realizowane są według kolejności wpływania do nas zamówień, aż do wyczerpania nakładów.

12.     W przypadku braku towaru w magazynie i wydłużonego czasu realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie wraz z informacją o przewidywanym terminie wysyłki. W takim przypadku Klient ma możliwość zmienić zamówienie, realizować jego część, oczekiwać na realizację całości zamówienia lub anulować zamówienie. Wszystkie opóźnienia będą rekompensowane w postaci rabatów, dodatkowych sztuk produktu lub prezentów.

13.     Jeśli zamówienie nie otrzymało jeszcze statusu "w trakcie realizacji" Klient może poinformować e-mailem lub telefonicznie o zmianie treści tego zamówienia.

14.     Po zmianie w panelu klienta statusu zamówienia na "w trakcie realizacji" nie ma możliwości dokonania zmian. Możliwe jest natomiast zamówienie dodatkowych sztuk produktu.

15.      Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającą poprawność otrzymanego projektu. Jednocześnie Kupujący zobowiązuje się do uregulowania należności za zamówiony produkt.

16.     Po zaksięgowaniu należności na naszym koncie rozpoczyna się naliczanie czasu realizacji.

 

V. Personalizacja

1.           W cenę zaproszenia wliczona jest personalizacja danych osoby/osób zapraszających. W większości przypadków również gości. Jeżeli personalizacja gości jest płatna stosowna informacja znajduje się w opisie.

2.           Lista gości powinna być ona sporządzona w pliku tekstowym .txt., .doc, .docx, nazwiska wpisane jedno pod drugim (oddzielone enterem), bez przecinków, punktowania, numeracji.

3.           Nazwiska muszą być w takiej formie w jakiej mają być wpisane, czyli np. Serdecznie zapraszamy Jana Kowalskiego a nie Jan Kowalski itd. Lecz w przypadku winietek lista powinna być już wpisana w mianowniku. Jeśli na winietkach ma być Sz. P. lub W.P. ma ono znaleźć się tez przed każdym nazwiskiem na przesłanej liście. Jest to ważne, gdyż wpisujemy dokładnie to, co nam Państwo przyślą. Nie ingerujemy w przesłane listy.

4.           Prosimy uważnie sprawdzać listy, gdyż nie poprawiamy żadnych błędów ani literówek.

5.           Jeśli otrzymamy listę wypisaną drukowanymi literami (np. JANA KOWALSKIEGO)  dokładnie tak będzie też wpisane na  zaproszeniach/winietkach.


VI. Dostawa

1.           Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki rejestrowane) lub przesyłką kurierską.

2.           Koszt przesyłki pokrywa Klient.

3.           Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub opóźnienia wynikające z pracy Przewoźnika. Po nadaniu przesyłki przez firmę Amazing-Day pozostaje ona w rękach firmy przewozowej. Firma Amazing-Day nie ma wpływu na funkcjonowanie firm przewozowych, jak i na termin dostarczenia przesyłek. Od momentu nadania do momentu dostarczenia przesyłki adresatowi obowiązują zasady i regulaminy przyjęte w danej firmie przewozowej.

4.           W chwili odbioru zamówionych towarów od Przewoźnika Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie, w którym się znajdują, jest oryginalnie zabezpieczone oraz czy nie ma widocznych uszkodzeń zewnętrznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Klient powinien je zgłosić przed podpisaniem oświadczenia o odbiorze towaru i domagać się stosownej adnotacji od Przewoźnika.

5.           Podstawą do dokonania przez Klienta zwrotu towaru po stwierdzeniu jego uszkodzenia w wyniku uszkodzenia opakowania jest jego zgłoszenie oraz stosowna adnotacja urzędowa o tym fakcie.

6.            Zamówiony towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Klienta adres.

7.           Koszt wysyłki pokrywa kupujący

8.           Przesyłki kurierskie są ubezpieczone w kwocie 1000 zł bez dodatkowej opłaty.

9.           Przesyłki Poczty Polskiej możemy nadać jako wartościowe – koszt 1 zł za każde 50 zł.

10.         Przesyłki za pobraniem (płatne przy odbiorze) nadajemy tylko dla klientów z zarejestrowanym kontem.

 

VII. Ceny i metody płatności

1.           Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2.           Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a. przelewem na numer konta bankowego

Dagmara Kłonica

mBank: 90-1140-2004-0000-3402-7197-7332

TYTUŁEM [numer zamówienia]

b. gotówką, przy odbiorze osobistym

c. przy odbiorze, tzn. za pobraniem - pieniądze płaci się kurierowi Przewoźnika, który dostarcza paczkę.

 


VIII. Zwroty i reklamacje dotyczące Towarów

1.           Zgodnie z Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, mogą Państwo zrezygnować zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz posiadać niezniszczone opakowanie. Zwrot zapłaconej kwoty będzie niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

2.           Zwrot nie dotyczy towarów personalizowanych tzn. gdy zwróconego towaru nie da się ponownie sprzedać.

3.           W przypadku zamówienia produktów personalizowanych, po otrzymaniu akceptacji ostatecznego projektu nadruku przez Klienta lub w sytuacji, gdy nadruk wykonano na podstawie projektu nadruku dostarczonego przez Klienta, reklamacji co do treści i grafiki nie uwzględnia się.

4.           W przypadku reklamacji prosimy o kontakt na nasz adres mailowy amazing-day@wp.pl w celu uzgodnienia szczegółów. Reklamowany towar nie może nosić znamion użytkowania oraz posiadać niezniszczone opakowanie.

5.           Towar należy odesłać w takim stanie i takim opakowaniu, w jakim dotarł do Klienta na adres Amazing-Day Dagmara Kłonica ul. Leonida Teligi 10/32 30-835 Kraków najtańszą przesyłką rejestrowaną. Towar używany nie może być reklamowany.

6.            Firma Amazing-Day Dagmara Kłonica nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.           Po otrzymaniu zwróconego przez Klienta towaru Sprzedawca sprawdza zasadność reklamacji (czas na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni) i w przypadku jej pozytywnego rozpatrzenia zobowiązuje się w terminie 14 dni, do przesłania Klientowi towaru pozbawionego wad/zwrotu kosztów i pokrycia kosztów przesyłki.

8.           Firma Amazing-Day Dagmara Kłonica jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.IX. Postanowienia końcowe

1.          Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Amazing-Day Dagmara Kłonica a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.          Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Amazing-Day Dagmara Kłonica a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi.

3.          W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2017r.

Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o polityce dotyczącej cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij